середа, 15 жовтня 2014 р.

Виробниче навчання 20.10.2014!

Тема "Оформлення та запис в Журнал 3 та його відомості".


Відповідно до статті 5 Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них.
Підприємства для перевірки правильності складання облікових регістрів можуть застосовувати оборотну відомість за рахунками бухгалтерського обліку, яка складається з даних оборотів на рахунках бухгалтерського обліку Головної книги після занесення до неї оборотів із усіх журналів. Відомості аналітичних даних заповнюються, як правило, після складання Журналів - регістрів синтетичного обліку.

Рис.1. Схема журнально-ордерної форми обліку

Міністерство фінансів України наказом від 29.12.2000 р. №356 затвердило Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку.
Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками, покупцями і замовниками, різними дебіторами та кредиторами, за податками і платежами, облік виданих та отриманих короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів, довгострокових і поточних зобов'язань, відстрочених податкових активів і зобов'язань здійснюється у Журналі 3 та відомостях аналітичного обліку 3.1 - 3.6.
У розділі 1 Журналу 3 показуються обороти за кредитом рахунків 16, 34, 36, 38, 51, 62, 68, а в розділі ІІ - за кредитом рахунків 17,52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69.
Дані в Журнал 3 заносяться на підставі даних відомостей 3.1 - 3.6 та первинних документів.
Відомість 3.1 призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками.
Узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію, товари, роботи, послуги ведеться на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
Рахунок 36 має такі субрахунки:
361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";
362 "Розрахунки з іноземними покупцями".
У відомості 3.1 дебетове сальдо за рахунком 36, що показує заборгованість покупців та замовників, відображається на початок і кінець місяця, і ведеться аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками за кожним покупцем та замовником.
Підсумки граф 13 - 20 цієї відомості переносяться до графи 5 розділу І Журналу 3.
Відомість 3.2 призначена для аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами.
Облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами, за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями ведеться на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами".
Рахунок 37 має такі субрахунки:
371 "Розрахунки за виданими авансами";
372 "Розрахунки з підзвітними особами";
373 "Розрахунки за нарахованими доходами";
374 "Розрахунки за претензіями";
375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків";
376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок";
377 "Розрахунки з іншими дебіторами".
У відомості 3.2 аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення. Сальдо на початок і кінець місяця показується розгорнуто (за дебетом і за кредитом).
Підсумки граф 16 - 21 цієї відомості переносяться до графи 6 розділу І Журналу 3.
У відомості 3.3 наводиться аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги. Ці розрахунки відображаються на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками".
Рахунок 63 має такі субрахунки:
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";
632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".
За кредитом рахунка показується заборгованість за одержані від постачальників та підрядчиків товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.
Облік у відомості 3.3 ведеться окремо за кожним постачальником в розрізі кожного документа.
Сальдо на кінець місяця наводиться за кожним постачальником та підрядчиком і переноситься в графу 6 відомості 3.3 на наступний місяць.
Підсумки граф 13 - 19 цієї відомості переносяться до графи 10 розділу І Журналу 3.
Відомість 3.4 призначена для аналітичного обліку векселів.
Облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості (більше року) ведеться на субрахунку 162 "Довгострокові векселі одержані".
На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.
Рахунок 34 має такі субрахунки:
341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті";
342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті".
За дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій особі тощо.
Облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням, відображається на рахунку 51 "Довгострокові векселі видані".
Рахунок 51 має такі субрахунки:
511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті";
512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті".
За кредитом рахунка 51 відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.
Облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядчикам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видано векселі, ведеться на рахунку 62 "Короткострокові векселі видані".
Рахунок 62 має такі субрахунки:
621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті";
622 "Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті".
За кредитом рахунка відображається видавання векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за видами векселями.
У відомості 3.4 облік ведеться за кожним виданим (отриманим) векселем з відображенням сальдо на початок і кінець місяця.
У заголовку над рядками 8 - 12, 15 - 17 відомості 3.4 підприємство вказує номер синтетичного рахунка, до якого відкрито аркуш цієї відомості, а у самому заголовку вписується словами об'єкт обліку.
Підсумки граф 15 - 17 цієї відомості переносяться відповідно до граф 3,4 та 8,9 розділу І Журналу 3.
У відомості 3.5 ведеться аналітичний облік розрахунків за іншими операціями (за рахунком 68).
Рахунок 68 має такі субрахунки:
681 "Розрахунки за авансами одержаними";
682 "Внутрішні розрахунки";
683 "Внутрішньогосподарські розрахунки";
684 "Розрахунки за нарахованими відсотками";
685 "Розрахунки з іншими кредиторами".
Дані у відомість 3.5 заносяться на підставі первинних документів, які нумеруються і зазначаються у колонці 2. Наприкінці місяця підводяться підсумки разом за всіма оборотами і сальдо на кінець місяця як за окремими кредиторами, так і в цілому за відомістю.
Підсумки граф 15 - 20 цієї відомості переносяться до графи 11 розділу І Журналу 3.
Відомість 3.6 призначена для аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами".
За кредитом рахунка 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Рахунок 64 має такі субрахунки:
641 "Розрахунки за податками";
642 "Розрахунки за обов'язковими платежами";
643 "Податкові зобов'язання";
644 "Податковий кредит".
У відомості 3.6 для узагальнення аналітичної інформації за розрахунками із бюджетом надруковані найпоширеніші податки і платежі, а для інших передбачені вільні рядки, до яких вписуються необхідні підприємству податки і платежі.
Зазначимо, що у відомості 3.6 не враховано проведення з кредиту 64 в дебет 98 - нарахування податку на прибуток.
Сальдо на кінець місяця визначається окремо за кожним видом податків і платежів.
Підсумки граф 13 - 20 рядка 5 цієї відомості переносяться до графи 9 розділу ІІ Журналу 3.

Немає коментарів:

Дописати коментар