вівторок, 10 березня 2015 р.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників!

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія – 4121 Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)
Кваліфікація – обліковецьБали
Знає
Бали
Уміє
1
Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей оперативного обліку під прямим керівництвом у стру­ктурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.
1
Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з оперативним обліком, записами, документами за ви­дами обліку під прямим керівни­цтвом у структурованому сере­довищі. Навички навчання по­требують структурованої під­тримки. Без присвоєння кваліфі­кації.
2
Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей оперативного обліку під прямим керівництвом у стру­ктурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.
2
Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з оперативним обліком, записами, документами за ви­дами обліку під прямим керівни­цтвом у структурованому сере­довищі. Навички навчання по­требують структурованої під­тримки. Без присвоєння кваліфі­кації.
3
Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей оперативного обліку під прямим керівництвом у стру­ктурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.
3
Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з оперативним обліком, записами, документами за ви­дами обліку під прямим керівни­цтвом у структурованому сере­довищі. Навички навчання по­требують структурованої під­тримки. Без присвоєння кваліфі­кації.
4
Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з основних відомос­тей оперативного обліку, які є в основному конкретними і зага­льними за характером. Несе час­ткову відповідальність за своє навчання. Знання потребують постійного контролю.
4
Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції щодо оперативного обліку грошових коштів, матері­алів; ведення відповідних записів у первинних документах, під­биття підсумків, які є в основ­ному конкретними і загальними за характером. Застосовує нави­чки під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоскона­лення через досвід роботи або навчання.
5
Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з основних відомос­тей оперативного обліку та його організації, які є в основному конкретними і загальними за ха­рактером. Несе часткову відпо­відальність за своє навчання. Знання потребують контролю.
5
Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції щодо оперативного обліку грошових коштів, матері­алів; ведення відповідних записів у документах за видами обліку в журналах або на картках, під­биття підсумків, які є в основ­ному конкретними і загальними за характером. Застосовує нави­чки під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоскона­лення через досвід роботи або навчання.
6
Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з основних відомос­тей оперативного обліку та його організації, які є в основному конкретними і загальними за ха­рактером. Несе часткову відпо­відальність за своє навчання. Знання потребують контролю.
6
Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції щодо оперативного обліку грошових коштів, матері­алів; ведення відповідних записів у документах за видами обліку в журналах або на картках, під­биття підсумків, складанні вста­новленої звітності, відомостей і зведень, які є в основному конк­ретними і загальними за характе­ром. Застосовує навички під прямим керівництвом у структу­рованому середовищі. Кваліфі­кація присвоюється, але потре­бує подальшого удосконалення через досвід роботи або на­вчання.
7
Учень (слухач) має широкі зага­льні та базові теоретичні знання з одиниць вимірювання обсягів продукції, яка виробляється підприємством; основних відо­мостей видів оперативного обліку, форм його організації. Відповідає за своє власне на­вчання.
7
Учень (слухач) має конкретні практичні навички щодо опера­тивного обліку грошових коштів, матеріалів, відповідних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиванні підсумків, складанні встановленої звітності, відомостей і зведень. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.
8
Учень (слухач) має широкі зага­льні та базові теоретичні знання з одиниць вимірювання обсягів продукції, яка виробляється підприємством; основних відо­мостей видів оперативного обліку, форм його організації. Має широкі загальні знання.
8
Учень (слухач) має конкретні практичні навички щодо опера­тивного обліку грошових коштів, матеріалів, обсягу готової про­дукції, відповідних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиванні підсумків, складанні встановленої звітності, відомостей і зведень. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.
9
Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання з одиниць вимірювання обсягів продукції, яка виро­бляється підприємством; основ­них відомостей видів опера­тивного обліку, форм його організації. Має широкі загальні та базові теоретичні знання.
9
Учень (слухач) має конкретні практичні навички щодо опера­тивного обліку грошових коштів, матеріалів, обсягу готової про­дукції, витрат сировини, відпо­відних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиванні підсумків, складанні встановленої звітності, відомостей і зведень. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.
10
Учень (слухач) має значні конкретні, теоретичні знання, щодо видів оперативного обліку, його організації, форм первинної документації, порядку їх заповнення; одиниць вимірюван­ня обсягів продукції, яка вироб­ляється підприємством; правил експлуатації обчислювальної техніки, основ організації праці, трудового законодавства, форму­вання прибутків. Має здатність застосовувати спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.
10
Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички та компетенції щодо ведення роботи з оперативного обліку грошових коштів, матеріалів, обсягу готової продукції, витрат сировини, ведення відповідних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиває підсумки, скла­дає встановлену звітність, відо­мості і зведення. Визначається здатність застосовувати спеці­альні навички та компетенції вирішувати проблеми незалежно. Має практичний досвід у роботі як у простих так і виняткових ситуаціях.
11
Учень (слухач) має значні конкретні знання щодо видів оперативного обліку, його організації, форм первинної документації, порядку їх запов­нення; одиниць вимірювання обсягів продукції, яка вироб­ляється підприємством; правил експлуатації обчислювальної техніки, основ організації праці, трудового законодавства, форму­вання прибутків. Має здатність застосовувати спеці­альні знання і здатен до самокерування при навчанні.
11
Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички та компетенції щодо ведення роботи з оперативного обліку грошових коштів, матеріалів, обсягу готової продукції, витрат сировини, ведення відповідних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиває підсумки, складає встановлену звітність, відомості і зведення. Визнача­ється здатність застосовувати спеціальні навички та компетен­ції вирішувати проблеми неза­лежно. Має практичний досвід у роботі як у простих так і виняткових ситуаціях.
12
Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, щодо видів оперативного обліку, його організації, форм первинної документації, порядку їх запов­нення; одиниць вимірювання обсягів продукції, яка виробля­ється підприємством; правил експлуатації обчислювальної техніки, основ організації праці, трудового законодавства, форму­вання прибутків. Має здатність застосовувати спеці­альні знання і здатен до самокерування при навчанні.
12
Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички та компетенції щодо ведення роботи з оперативного обліку грошових коштів, матеріалів, обсягу готової продукції, витрат сировини, ведення відповідних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиває підсумки, складає встановлену звітність, відомості і зведення. Визнача­ється здатність застосовувати спеціальні навички та компетен­ції вирішувати проблеми неза­лежно. Має практичний досвід у роботі як у простих так і виняткових ситуаціях.

Немає коментарів:

Дописати коментар