субота, 6 лютого 2016 р.

Виробниче навчання 08.02.2016!


Повторіть наведений нижче теоретичний матеріал з теми наступного уроку виробничого навчання. Занотуйте в робочий зошит!
Тема: «Використання сортування, формул, автосуми»
Мета: навчитися виконувати сортування в таблицях за вказаними критеріями; виконувати прості розрахунки в таблицях за допомогою формул та функцій; автоматично розраховувати суму за рядками та стовпчиками таблиці.

Теоретичний матеріал.
Обчислення та логічні операції в таблиці можна виконати за допомогою формул. Команда Формула розташована на вкладці Макет стрічки у групі Дані.
Якщо вам необхідно виконати обчислення в текстовому редакторі, то використовують таблицю та знання про нумерацію комірок.
Стовпчики нумеруються латинськими буквами. Рядки нумеруються цифрами. Комірка позначається латинською буквою стовпчика та номером рядка на перетині яких розташована.

A
B
C
1
A1
В1
С1
2
A2
В2
С2
3
A3
В3
С3
Формат числа вказує спосіб відображення отриманого результату: кількість знаків у дробовій частині, спосіб відображення від’ємних чисел і грошових одиниць тощо.
Формула задається як вираз, у якому можуть бути використані: абсолютні посилання на клітинки таблиці у вигляді списку (поділяються крапкою з комою – А1; В5; Е10 і т.д.) чи блоку (початок і кінець блока клітинок – А1:Е10); константи – числа, текст у подвійних лапках; вбудовані функціїзнаки операцій (+,-,*,/, %,^,=,<,<=,>, >=,<>); ключові слова для посилання на блок комірок:
LEFT- клітинки, розташовані в рядку ліворуч від клітинки з формулою;
RIGHT- клітинки, розташовані в рядку праворуч від клітинки з формулою;
ABOVE- клітинки, розташовані в стовпці вище клітинки з формулою;
BELOW- клітинки, розташовані в стовпці нижче клітинки з формулою;
А1 : С2 – блок: комірки від А1 до С2;
А1 ; С2 – дві комірки: А1 і С2.
Основні операції над формулами
Використання автоматичних функцій
На прикладі знаходження автосуми за рядками та стовпчиками таблиці:

A
B
C
Автосума
1
13
1
34

2
12
4
4

3
23
9
1

Автосума
1)                      Встановіть курсор в першу комірку стовпчика Автосума.
2)                      Виконати команду Макет/Формула.
3)                      Обрати формат числа (результату). Натиснути ОК.
4)                      Виконати дії з 1 по 3 для всіх інших комірок стовпчика.
5)                      Встановіть курсор в першу комірку рядка Автосума.
6)                      Виконати команду Макет/Формула
7)                      Обрати формат числа (результату). Натиснути ОК.
8)                      Виконати дії з 1 по 3 для всіх інших комірок рядка.
Отримали такий результат:

A
B
C
Автосума
1
13
1
34
=48
2
12
4
4
=20
3
23
9
1
=33
Автосума
48
14
39

Примітка: Формули починаються зі знака = (дорівнює) та записуються за допомогою латинських букв.
Введення формул
Розглянемо приклад розрахунку суми мінімальних значень у стовпцях А та С таблиці (3х3):


A
B
C
1
13
1
34
2
12
4
4
3
23
9
1

1)      Додати до таблиці новий рядок внизу.

13
1
34
12
4
4
23
9
12)      Установити курсор у будь-яку вільну комірку нового рядка, задати команду Макет\Формула;
3)      У полі Формула вилучити функцію Sum, що вводиться автоматично;
4)      Відкрити список Вставить функцию, задати функцію Min;
5)      В аргумент функції внести діапазон першого стовпця (А1:А3), знак “+”;
6)      Знову у списку поля Вставить функцию задати функцію Min, внести діапазон третього стовпця (С1:С3), активізувати кнопку ОК. Формула матиме такий вигляд =Min(A1:A3)+Min(C1:C3).
Отримали такий результат:
13
1
34
12
4
4
23
9
1
=13Редагування формул та перегляд формул. 
Для редагування (перерахунку) таблиці потрібно по черзі проходити кожну комірку з формулою і натискати на клавішу F9 при натисненій клавіші Shift. Для перегляду створених формул таблиці натиснути на клавіші Alt+F9.
 У вікні Формула для обчислень у таблицях використовуються такі функції:
Ø  ABS( ) - абсолютне значення числа або формули (без знака);
Ø  AVERAGE( ) - середнє значень, включених у список;
Ø  COUNT( ) - кількість елементів у рядку або стовпчику;
Ø  INT( ) - ціла частина числа або значення формули;
Ø  MIN( ) - найменше значення в списку;
Ø  MAX( ) - найбільше значення в списку;
Ø  MOD (x;y) - залишок від ділення x на y;
Ø  PRODUCT( ) - добуток значень, включених у список;
Ø  SUM( ) - сума значень або формул, включених у список.
 Примітка. Word вставляє результат обчислення в обрану комірку таблиці у вигляді поля. При зміні значень у комірках можна обновити результати обчислень, виділивши поле й натиснувши клавішу F9 або через команду Обновить поле контекстне меню комірки таблиці.
Сортування даних таблиці.
Для сортування даних в таблиці використовують команду Макет/Сортировка або Главная/Сортировка.
Побудова діаграм на основі даних таблиці
Для більш наочного подання і порівняння даних таблиці можна будувати діаграми.
Щоб будувати діаграми, таблицю виділяють, задають команди Вставка/Диаграмма.  
Створену діаграму можна редагувати. Для цього двічі клацають мишею по діаграмі, внаслідок чого навколо таблиці зявляється контурна рамка, а в стрічці з’являється вкладка Конструктор для редагування діаграм.
 Нехай, наприклад є таблиця:

Ємність пам`яті, Мбайт
Ціна, у.о.
ASUS V7100 GeForce 2 MX
32
80
ASUS V7700 GeForce 2 Pro
64
230
VOODOO BANSHEE
16
34
Velocity 100
8
30
 Щоб побудувати діаграму слід діяти так:
Ø  Виділити таблицю;
Ø  Скопіювати виділену таблицю у буфер обміну;
Ø  Вставити базову діаграму, використовуючи команди Вставка\Диаграмма.
Ø  Обрати тип діаграми.
Ø  Виконати клік ЛКМ на області діаграми, на вкладці Конструктор стрічки вибрати команду Изменить данные/Изменить данные, у вікні таблиці вставити з буферу обміну скопійовану таблицю, вийти з вікна таблиці, натиснувши кнопку Закрити.
Ø  Оформити діаграму, використовуючи команди меню Конструктор.
Отримаємо таку діаграму:
Немає коментарів:

Дописати коментар