середа, 1 березня 2017 р.

Учням групи 23ок!

Виробниче навчання

Тема: Синтетичні і аналітичні рахунки та їх взаємодія.
Пригадаєте теоретичний матеріал з теми:
 За способом групування та узагальнення облікових даних бухгалтерські рахунки поділяються на синтетичні та аналітичні. 
Синтетичні рахунки – це балансові рахунки, призначені для обліку наявності і змін економічно однорідних груп активів, зобов’язань, капіталу, витрат і доходів у грошовому виразі. 
Облік, що здійснюється за допомогою синтетичних рахунків, називається синтетичним. Облік на синтетичних рахунках використовують для складання балансу підприємства і відповідних форм звітності, для аналізу господарської діяльності і планування. До синтетичних рахунків належать рахунки: «Основні засоби», «Нематеріальні активи», «Виробничі запаси», «Розрахунки з покупцями і замовниками», «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» та ін. 
Для   детальної   характеристики   об’єктів   бухгалтерського   обліку використовують аналітичні рахунки, в яких крім вартісного (грошового) вимірника використовуються натуральні і трудові вимірники. 
Аналітичні — це рахунки, призначені для обліку наявності і змін конкретних видів активів, зобов’язань, власного капіталу. 
Облік, що здійснюється за допомогою аналітичних рахунків, називається аналітичним. Аналітичні рахунки відкриваються до відповідного синтетичного рахунка. Наприклад, до синтетичного рахунка «Продукція сільськогоспо­дарського виробництва» відкривають аналітичні рахунки за видами продукції: озиме жито, пшениця, картопля, молоко і т. д. 
Між  синтетичним   рахунком   і   відкритими   до   нього   аналітичними рахунками існує взаємозв’язок:
Залишки на синтетичних і аналітичних рахунках знаходяться в одній
і тій же частині рахунка.
Коли   дебетується   чи   кредитується   синтетичний   рахунок,   то
одночасно  дебетуються  чи  кредитуються   відповідні     аналітичні
рахунки.
Кожна господарська операція записується на синтетичний рахунок загальною сумою, а на аналітичні рахунки – частковими сумами.
Початковий   (кінцевий)   залишок   синтетичного   рахунка   повинен
дорівнювати сумі початкових (кінцевих) залишків його аналітичних
рахунків.
Обороти окремо по дебету і кредиту синтетичного рахунка повинні дорівнювати сумі оборотів окремо по дебету і кредиту його аналітичних рахунків. 
В окремих випадках виникає потреба у додатковому групуванні однорідних аналітичних рахунків у межах синтетичного рахунка для одержання узагальнених показників, необхідних для складання балансу і окремих форм звітності, економічного аналізу й оперативного керівництва діяльністю. Таке групування здійснюють за допомогою субрахунків. 
Субрахунок – це синтетичний рахунок другого порядку. 
Відкривають субрахунки до тих синтетичних рахунків, які мають багато аналітичних. Так, наприклад, до синтетичного рахунка «Виробничі запаси» аналітичні рахунки групують за однорідними видами на субрахунках: «Сировина і матеріали», «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби», «Паливо», «Тара і тарні матеріали», «Будівельні матеріали». «Матеріали передані в переробку», «Запасні частини», «Матеріали с/г призначення», «Інші матеріали».
Практичне завдання:

Початкове сальдо по субрахунку 205 "Будівельні матеріали" станом на 01.01.20__р. склало 15000 грн., яке в свою чергу складається із початкових сальдо за наступними аналітичними рахунками: 20501 "Цегла біла" — 10000 грн. (20 тис. штук), та 20504 "Цемент М-500" — 5000 грн. (100 мішків по 50 кг.). 
На протязі місяця із будівельними матеріалами відбулися наступні господарські операції:
1. 05.01.20__р. надійшли на склад від постачальників будівельні матеріали на суму 8000 грн., зокрема: цегла — 5000 грн. (10 тис. штук) та цемент — 3000 грн. (60 мішків);
2. 10.01.20__р. видано із складу на будівництво спорткомплексу будівельні матеріали на суму 12000 грн., зокрема: цеглу — 4000 грн. (8 тис. штук) та цемент — 8000 грн. (160 мішків);
3. 15.01.20__р. видано із складу на будівництво житлового будинку будівельні матеріали на суму 7000 грн., зокрема цеглу — 7000 грн. (14 тис. штук);
4. 20.01.20__р. видано із складу на будівництво житлового будинку будівельні матеріали на суму 6000 грн., зокрема цемент — 6000 грн. (120 мішків);
5. 25.01.20__р. надійшли на склад від постачальника будівельні матеріали на суму 9000 грн., зокрема цемент — 9000 грн. (180 мішків).
Використовуючи дані наведеного прикладу, відкриємо відповідний субрахунок і аналітичні рахунки до нього, та відобразимо в них наведені господарські операції (табл. 1., табл. 2., табл. 3.).
Розв’язання:
1.      Відкриваємо рахунки 205, 20501 та 20504 та перевіряємо умову рівності – сума рах.205=сума рах.20501+сума рах.20504:


2.      Складаємо ЖРГО за операціями за січень:

Розносимо суми ЖРГО за рахунками:За результатами розглянутого прикладу можна вивести чотири закономірності, які розкривають принципи взаємозв'язків між синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками, а саме:
1) сальдо початкове по синтетичному рахунку дорівнює сумі початкових сальдо по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі початкових сальдо по їх аналітичних рахунках;
2) дебетовий оборот по синтетичному рахунку дорівнює сумі дебетових оборотів по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі дебетових оборотів по їх аналітичних рахунках;
3) кредитовий оборот по синтетичному рахунку дорівнює сумі кредитових оборотів по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі кредитових оборотів по їх аналітичних рахунках;
4) сальдо кінцеве по синтетичному рахунку дорівнює сумі кінцевих сальдо по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі кінцевих сальдо по їх аналітичних рахунках.

Немає коментарів:

Дописати коментар