середа, 22 березня 2017 р.

Учням групи 23ок!

Виробниче навчання 23.03.2017

Пригадайте теоретичні відомості з теми, прогляньте та запишіть в робочий зошит практичний приклад.

Тема: Складання шахової оборотної відомості

У бухгалтерському обліку широко використовується оборотна відомість. Оборотна відомість — це документ, що узагальнює дані поточного бухгалтерського обліку і являє собою таблицю, де показані дані про стан та зміну кожного виду засобів та/або джерел їх утворення, а також обсяг господарських процесів. 
Складають оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками. Розрізняють просту, шахову та повну форми оборотної відомості.


Проста форма оборотної відомості (табл. 1) містить шифри і назви синтетичних рахунків, сальдо за рахунками на початок періоду (дебетове — за активними, кредитове — за пасивними), оборот за період і сальдо за рахунками на кінець періоду. 
Шахова форма оборотної відомості складається у розрізі кореспондуючих рахунків
(табл. 2). 

Повна шахова оборотна відомість поєднує в собі оборотну та шахову відомості та має форму, яка наведена в табл. 3.

На відміну від звичайної оборотної відомості вона містить кореспонденцію рахунків і є складнішою і громіздкішою за будовою. Всі рахунки в ній записують двічі в одній і тій же послідовності: по вертикалі й горизонталі, за дебетом і за кредитом. Сума в клітинці шахової оборотної відомості показує, який рахунок дебетується, а який кредитується. Обороти за кожним рахунком деталізуються відповідно до кореспонденції. Це порівняно з простою оборотною відомістю дає ширшу картину змін господарських засобів та процесів, що відбулися. У шаховій оборотній відомості можуть бути наведені залишки (сальдо) на початок і кінець місяця, що істотно поліпшує її обліково-аналітичні можливості.
Шаховий запис - запис господарських операцій в обліковий регістр, при якому сума, записана один раз, буде відображена за дебетом і кредитом відповідних рахунків. Це досягається шляхом побудови бухгалтерських регістрів за шаховим принципом. Шаховий запис широко застосовується при журнально-ордерній формі обліку. Він скорочує кількість записів і дає змогу бачити (в одному місці) два кореспондуючих рахунки за однією господарською операцією. В цьому розумінні запис шаховий має переваги перед лінійним записом.

Розглянемо приклад заповнення оборотної шахової відомості:
Дано:
1. Початковий баланс підприємства "Мотор"

2. На підприємстві відбулися такі операції:
Господарська операція 1: отримано в касу підприємства з його поточного рахунку готівку в сумі 1 000 грн Бухгалтерська проводка до операції 1:
Д-т 30 "Каса" 1000 грн    К-т 31 "Рахунки у банках" 1000 грн
Господарська операція 2: за рішенням зборів засновників підприємства частину прибутку в сумі 3 000 грн перерозподілено на збільшення статутного капіталу.
Бухгалтерська проводка до операції 2:
Д-т 44 "Нерозподілені прибутки" 3000 грн    К-т 40 "Статутний капітал" 3000 грн
Господарська операція 3: від постачальників надійшли і оприбутковані запаси на суму 6 000 грн
Бухгалтерська проводка до операції 3:
Д-т 20 "Виробничі запаси" 6000 грн   К-т 63 "Розрахунки з постачальниками" 6000 грн
Господарська операція 4: перераховано підприємством з поточного рахунку в банку заборгованість за раніше отриманим кредитом на суму 1 000 грн
Бухгалтерська проводка до операції 4:

Д-т 60 "Короткострокові позики" 2000 грн   К-т 31 "Рахунки у банках" 2000 грн

3. Складання "шахівниці":

Принцип заповнення шахової оборотної відомості наступний:
1. В першому рядку і в першій графі зазначаємо назви рахунків.
2. В другому рядку і в другій графі відображаємо суми залишків за відповідними рахунками: за дебетовими - у графі, за кредитовими - у рядку.
3. Відображаємо суми кореспонденцій на перетині відповідних графи і рядка: за дебетовим рахунком, який знаходиться у відповідному рядку і за кредитовим рахунком, який знаходиться у відповідній графі.

4. Відобразивши всі операції, підраховуємо дебетові і кредитові обороти та відповідні кінцеві залишки за кожним рахунком.

Немає коментарів:

Дописати коментар