середа, 5 квітня 2017 р.

Учням групи 23ок!

Виробниче навчання 06.04.17!

Тема: «Зміни в балансі, викликані господарськими  операціями»


Бухгалтерський баланс - це форма фінансової звітності, яка містить суттєву інформацію про фінансово-майновий стан підприємства, тому для прийняття обґрунтованих управлінських рішень проводиться аналітичне дослідження економічної сутності взаємозв'язків між складовими балансу.
Аналіз даних балансу проводиться на основі таких аналітичних співвідношень:
1) А=П. "Активи дорівнюють пасивам" - балансове рівняння, що є необхідною умовою розгляду балансу як за формою, так і за змістом.
2) А=К+3. "Активи дорівнюють сумі капіталу та зобов'язань" - структурне співвідношення балансу, яке дає уявлення про склад майна підприємства та осіб (власники, кредитори), які брали участь у його формуванні.
3) К=А-3. "Капітал дорівнює різниці між активами і зобов'язаннями" - характеризує вартість чистих активів, тобто майна, яке після вирахування зобов'язань є власністю підприємства і може бути об'єктом розподілу між акціонерами при ліквідації підприємства.
У процесі господарської діяльності відбувається зміна складу засобів, розміщення та зміни у джерелах їх формування, що призводить і до зміни окремих статей балансу в активі і пасиві. В деяких випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.
За характером впливу на баланс усі господарські операції поділяються на чотири типи (рис. 1):

Рис. 1. Типи змін у балансі
Перший тип операцій характеризується змінами тільки в активі балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Валюта балансу не змінюється.
Другий тип операцій характеризується змінами тільки в пасиві балансу: одна стаття пасиву збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Валюта балансу не змінюється.
Третій тип операцій характеризується змінами в активі й пасиві балансу на одну й ту саму суму в сторону збільшення. Валюта балансу збільшується.
Четвертий тип операцій на балансі характеризується змінами в активі й пасиві балансу на одну й ту саму суму в сторону зменшення. Валюта балансу зменшується (рис. 2).

Рис. 2. Зміни в балансі під впливом чотирьох типів операцій

Кожна господарська операція викликає зміни не менше як двох статей балансу. При цьому обов'язково зберігається збалансованість активу і пасиву. Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, коли господарська операція стосується одночасно засобів і джерел їх утворення. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції, в чому полягає контрольний прийом подвійного відображення операцій.
Характеристика типів змін в балансі представлена в табл. 1.
Таблиця 1. Порівняльна характеристика господарських операцій

Тип господарської операції
Рівняння
Вплив на валюту балансу
1
Призводить до зміни у структурі балансу
А+-∆=П
Не змінює
2
Призводить до змін у структурі пасиву балансу
А=П+-
Не змінює
3
Призводить до змін у структурі активу та пасиву балансу в бік збільшення
А+∆=П+∆
Змінює в бік збільшення
4
Призводить до змін у структурі активу та пасиву балансу в бік зменшення
А+∆=П+∆
Змінює в бік зменшення

Тренувальна вправа
Розглянемо вплив даних типів господарських операцій на підсумок балансу підприємства "Мотор".
Початковий баланс підприємства "Мотор" має вигляд (табл.2)
Таблиця 2. Початковий баланс підприємства "Мотор"

Актив
Сума, грн
Пасив
Сума, грн
Каса
1000
Нерозподілені прибутки
4000
Рахунки в банках
2000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
3000
Виробничі запаси
3000
Статутний капітал
2000
Розрахунки з покупцями та замовниками
4000
Короткострокові позики
1000
Баланс
10000
Баланс
10000

Перша господарська операція: отримано в касу підприємства з його поточного рахунка готівку для виплати заробітної плати працівникам у сумі 1 000 грн Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшиться на 1000 грн і сума за статтею "Каса" становитиме 2000 грн (1000 + 1000). Водночас на поточному рахунку в банку кошти на 1 000 грн зменшаться і за статтею "Рахунки в банках" залишок становитиме 1000 грн (2000 - 1000).
Баланс підприємства після операції матиме такий вигляд (табл. 3).


Таблиця 3Баланс підприємства після операції типу А+А
Актив
Сума, грн
Пасив
Сума, грн
Початковий баланс
Після операції
Початковий баланс
Після операції
Каса +1000
1000
2000
Нерозподілені прибутки
4000
4000
Рахунки в банках - 1000
2000
1000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
3000
3000
Виробничі запаси
3000
3000
Статутний капітал
2000
2000
Розрахунки з покупцями та замовниками
4000
4000
Короткострокові позики
1000
1000
Баланс
10000
10000
Баланс
10000
10000

Так як підсумок балансу не змінився, а зміни відбулись тільки в активі - це операція першого типу: А+А-.
Друга господарська операція: за рішенням зборів засновників підприємства частину прибутку в сумі 3 000 грн направлено на збільшення статутного капіталу. Внаслідок цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума за статтею "Нерозподілені прибутки" зменшилася на 3000 грн і становить 1000 грн (4 000 - 3 000), а "Статутний капітал" при цьому збільшився на суму 3000 грн і становить 5 000 грн (2 000 + 3 000).
Баланс підприємства після даної операції матиме такий вигляд (табл. 4).
Таблиця 4. Баланс підприємства після операції типу П+П-
Актив
Сума, грн
Пасив
Сума, грн
Початковий баланс
Після операції
Початковий баланс
Після операції
1
2
3
4
5
6
Каса
1000
1000
Нерозподілений Прибуток -3000
4000
1000
Рахунки в банках
2000
2000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
3000
3000
Виробничі запаси
3000
3000
Статутний Капітал +3000
2000
5000
Розрахунки з покупцями та замовниками
4000
4000
Короткострокові позики
1000
1000
Баланс
10000
10000
Баланс
10000
10000

Так як підсумок балансу не змінився, а зміни відбулись тільки в Пасиві - це операція другого типу: П+П-.
Третя господарська операція: від постачальників надійшли й були оприбутковані запаси на суму 6 000 грн Внаслідок операції відбулося збільшення статті "Виробничі запаси" на 6 000 грн і становить 9000 грн (3000 +6000). Одночасно відбулося збільшення "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" за одержані запаси на цю ж суму. Залишок за статтею "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" зросте до 9 000 грн (3000 + 6 000).
Баланс підприємства після операції матиме такий вигляд (табл. 5).
Таблиця 5. Баланс підприємства після операції типу А+П+
Актив
Сума, грн
Пасив
Сума, грн
Початковий баланс
Після операції
Початковий баланс
Після операції
Каса
1000
1000
Нерозподілені прибутки
4000
4000
Рахунки в банках
2000
2000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками +6000
3000
9000
Виробничі
запаси
+6000
3000
9000
Статутний капітал
2000
2000
Розрахунки з покупцями та замовниками
4000
4000
Короткострокові позики
1000
1000
Баланс
10000
16000
Баланс
10000
16000

Підсумок балансу збільшився на 6000 грн, зміни відбулись в Активі і Пасиві - це операція третього типу: А+П+.
Четверта господарська операція: перераховано підприємством з поточного рахунка в банку заборгованість за раніше отриманим кредитом на суму 1 000.
Ця операція викликала зменшення статті "Рахунки в банках" на суму 1 000 грн, залишок на якому тепер становить 1000 грн (2000 - 1000), і одночасно зменшення заборгованості банку за кредитом на цю ж суму. В результаті операції залишок за статтею "Короткострокові позики" становить 0 грн (1000 - 1000).
Баланс підприємства після даної операції матиме такий вигляд (табл. 6).
Підсумок балансу зменшився на 1000 грн, зміни відбулись в Активі і Пасиві - це операція четвертого типу: А-П-.
Таблиця 6. Баланс підприємства після операції А-П-
Актив
Сума, грн
Пасив
Сума, грн
Початковий баланс
Після операції
Початковий баланс
Після операції
Каса
1000
1000
Нерозподілені прибутки
4000
4000
Рахунки в банках-1000
2000
1000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
3000
3000
Виробничі
запаси
3000
3000
Статутний капітал
2000
2000
Розрахунки з покупцями та замовниками
4000
4000
Короткострокові позики-1000
1000
0
Баланс
10000
9000
Баланс
10000
9000


Немає коментарів:

Дописати коментар